Tools en Documenten

1. Boekhouding6. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
2. Sociale verzekeringen voor zelfstandigen7. De Coöperatieve Vennootschap
3. Uw sociaal statuut als zelfstandige of als werknemer8. De Naamloze Vennootschap
4. Voorwaarden om in Belgie een beroepsactiviteit op te starten9. Fiscaliteit
5. Belasting op de toegevoegde waarde10. Personeel aanwerven

 

Boekhouding

Een hele resem wetten en Koninklijke Besluiten bepalen hoe de boekhouding van een onderneming moet worden gevoerd. Dit is alleszins begrijpelijk: de boekhouding is een van de voornaamste beheerinstrumenten van een bedrijf.

Op dit vlak geniet u dus zeker en vast geen absolute vrijheid.

Hier vindt u heel wat praktische en concrete informatie over de respectieve boekhoudkundige verplichtingen van een zelfstandige die als natuurlijke persoon geregistreerd staat, en van onderneming. Verder leest u hier ook een aantal nuttige tips om vergissingen te vermijden.

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen

U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening te willen werken: u bent graag uw eigen baas, u wilt uw creativiteit uiten, u wenst uw droom te realiseren, ...

Zich vestigen als zelfstandige ligt niet altijd voor de hand !

Wij willen u hierbij helpen.

Uw sociaal statuut als zelfstandige of als werknemer

Veel sociale uitkeringen zijn voordeliger voor werknemers dan voor zelfstandigen. Als zelfstandige kan u evenwel deze lacunes opvullen door aanvullende verzekeringen te onderschrijven.

Voorbeelden daarvan zijn het Vrij aanvullend pensioen en de Verzekering gewaarborgd inkomen.

Voorwaarden om in Belgie een beroepsactiviteit op te starten

In België moet elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een commerciële of ambachtelijke activiteit wil uitoefenen, het bewijs leveren van zijn/haar vaardigheden als ondernemer.

Niet-commerciële ondernemingen (zoals vrije beroepen, medische en paramedische beroepen, architecten, advocaten enz.) vallen eerder onder de voorschriften die Ordes en Instituten voor de uitoefening van hun respectieve beroepen hebben uitgewerkt.

Belasting op de toegevoegde waarde

De belasting op de toegevoegde waarde is één van de onontkoombare kwesties, zowel voor een startende als voor een reeds gevestigde onderneming. De btw is betrokken bij elke handeling van het leven van een onderneming en het is belangrijk dat u bepaalde aspecten ervan goed onder de knie hebt. 

Is mijn activiteit btw-plichtig? Welk tarief moet ik toepassen? Wat zijn mijn verplichtingen? Of welk btw-regime zal er op mij van toepassing zijn? Allemaal essentiële vragen waar de bedrijfsleider een antwoord moet op vinden.

We proberen deze vragen te beantwoorden in dit deel over de btw.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Een B.V.B.A. kan door één of meerdere vennoten worden opgericht.

Wanneer de onderneming door één enkele persoon is opgericht, neemt ze automatisch de vorm van een ‘eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, die slechts door een natuurlijke persoon kan worden opgericht.

Lees hier meer over in onze PDF

De Coöperatieve Vennootschap

Ongeacht de juridische vorm van de C.V., vereist de oprichting de deelname van ten minste 3 partners. Deze partners mogen rechtspersonen zijn.

Lees hier meer over in onze PDF

De Naamloze Vennootschap

De oprichting van een N.V. vereist de deelname van ten minste 2 partners. Deze partners mogen rechtspersonen zijn.

Wanneer de vennootschap door echtgenoten wordt opgericht, dient elk van beiden zijn eigen bezittingen in te brengen. De notaris kan op dit vlak nuttig advies verstrekken.

Lees hier meer over in onze PDF

Fiscaliteit

Elke zelfstandige die zijn activiteit als natuurlijke persoon uitoefent, wordt op zijn inkomen belast.

Lees hier meer over in onze PDF

Personeel aanwerven

Alvorens werkgever te worden, moet u (voor zover dit nog niet is gebeurd) zich aanmelden bij een Ondernemingsloket om u o.a. in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Als u ‘Werkgever’ wil worden, moet u wel een hele resem verplichte formaliteiten vervullen.