Protect

IZEO Protect | Beperk de risico's met aangepaste dekkingen

Bemiddeling bij commerciële of sociale conflicten.

Tien keer sneller en goedkoper dan een proces! Bij een geschil helpt IZEO u een bemiddeling te organiseren. Bovendien zijn de honoraria van een erkende bemiddelaar tot € 900 voor rekening van IZEO, maximum 1x per jaar. In de meeste gevallen stemt dit bedrag overeen met de terugbetaling van al uw gemaakte kosten.  Dankzij deze dekking maakt u komaf met dreigende conflicten en komt u tot een evenwichtig akkoord, met de hulp van een professional. Zo behoudt u een gezonde commerciële relatie met uw leveranciers en klanten.

Strafrechtelijke rechtsbescherming.

Steeds vaker worden bedrijfsleiders vervolgd voor onopzettelijke inbreuken op de wet, besluiten, decreten of reglementeringen. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijfsleiders komt dus niet zelden in het gedrang. Voor een bijkomende bijdrage van € 20 per jaar geniet u bij IZEO een verzekering Strafrechtelijke Bescherming tot € 25.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar.

Deze bescherming is niet van toepassing voor de Freemium leden (starter minder dan 30 jaar, aangesloten bij Partena Professional).

E-Reputatie.

Uw e-reputatie als bedrijfsleider is een essentieel maar kwetsbaar goed geworden!

  • ondernemen wij onmiddellijk alle curatieve opkuisacties

Als u op het internet het voorwerp bent van zwartmaking, belediging, laster, smaad, publicatie van schadelijke inhoud (teksten, foto's, video's), inbreuk op de privacy of persoonsgegevens

  • hebt u toegang tot onze telefonische juridische dienst (kantooruren)
  • helpen wij u met uw civiele procedure en/of strafrechtelijke klacht

Fiscale rechtsbescherming.

Want een belastingcontrole gebeurt niet alleen bij anderen. U bent gedekt in geval van een geschil met de Belgische fiscus over inkomsten die onderworpen zijn aan de personenbelasting.

U profiteert van een tussenkomst ten belope van € 6250 om de kosten te dekken die tijdens de administratieve klachtenfase worden gemaakt en van € 20.000 voor de kosten die tijdens de gerechtelijke fase worden gemaakt. Met een maximumbedrag per schadegeval van 20.000 euro voor de administratieve en gerechtelijke fase.

De garantie is verworven voor het schadegeval dat betrekking heeft op het aangiftejaar dat volgt op uw jaar van aansluiting.

Daarmee krijgt u ook: