Privacyverklaring

Izeo besteedt al jaren alle nodige aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van de wet van 8 december 1992 en sinds 25/05/2018 in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, beter bekend als GDPR.

Welke principes leven we na?

We zorgen er altijd voor dat de gevraagde en/of meegedeelde persoonsgegevens toereikend, juist (en, indien nodig, geactualiseerd), ter zake dienend en niet bovenmatig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

We waarborgen ook transparantie, naleving van wettelijke bepalingen, vertrouwelijkheid, een passend niveau van beveiliging en bovenal respect voor uw rechten.

Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Izeo vzw, Izeo Group vzw, Izeo Professions Libérales vzw.

Ze is van toepassing op alle leden en bezoekers van onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De entiteiten van de groep Izeo zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die zij uitvoeren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Izeo?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon en aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Ze zijn eigendom van die persoon.

De verwerkte gegevens zijn gegroepeerd in verschillende categorieën:

Identificatiegegevens: waarmee u geïdentificeerd kan worden zoals uw naam, voornaam, uw gebruikersnaam of -nummer, …

Financiële gegevens: vereist in het kader van bepaalde betalende diensten of waardoor aan u de bedragen kunnen worden betaald die u verschuldigd zijn zoals bankrekening, openstaande saldi, ...

Contactgegevens: waardoor we met u kunnen communiceren zoals uw telefoonnummer, uw adres, uw e-mailadres,...

Gezinsgegevens: vereist voor bijvoorbeeld de berekening van de gezinsbijslagen of voor de correcte toepassing van de bedrijfsvoorheffing, zoals het aantal personen ten laste, de gezinssamenstelling, ...

Login gegevens: informatie verzameld bij het gebruik van webservices en applicaties voor het beveiligen van deze online tools of voor uw gebruikerservaring zoals gebruikersnaam, IP-adres, taalvoorkeur, ...

Gegevens die u verstrekt via een online formulier: zoals wanneer u zich registreert voor een opleiding, een evenement of om een nieuwsbrief te ontvangen.

Al deze gegevens worden ons rechtstreeks door u of door uw werkgever meegedeeld, met name wanneer wij als verwerker optreden.

Op welke wettelijke basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We baseren ons voor de verwerking van uw gegevens op de volgende rechtsgrondslagen:

 • om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen
 • om te voldoen aan een van onze contractuele of precontractuele verplichtingen
 • om een rechtmatig belang van Izeo na te streven (altijd in evenwicht met uw eigen belangen)
 • wanneer u uw toestemming hebt gegeven.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 • Om de vraag te beantwoorden waarvoor u ze ons bezorgd hebt:
  Uw gegevens kunnen gebruikt worden om:
  • u de gevraagde diensten te leveren
  • u het antwoord te bezorgen op de vraag die u stelde via een contactformulier
  • u een e-mail te sturen waarmee u een brochure, een whitepaper kunt downloaden, genieten van voordelen dat Izeo voorsteld.
 • Om onze diensten te promoten:
  Izeo gebruikt persoonsgegevens om:
 • klanten informatie te sturen over andere aanverwante of aanvullende producten en diensten die worden aangeboden door Izeo of zijn partners
 • naar prospecten informatie te versturen over de producten en diensten van Izeo
 • uitnodigingen voor events te versturen
 • Om onze diensten te verbeteren en evalueren:
  Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor:
  • klantenenquêtes, marktonderzoek
  • analyses van surfgedrag om onze website of portalen te optimaliseren
 • Om een passend niveau van beveiliging te waarborgen:
  Izeo gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van zijn beveiligingsprocedures, met name met betrekking tot het opsporen van kwaadaardige of ongeoorloofde activiteiten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zo lang bewaard:

 • als vereist voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.
 • als ze ter zake dienend zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en om te voldoen aan onze commerciële en operationele activiteiten

Deze bewaartermijnen zullen dus variëren naar gelang van de aard van de verleende dienst.

Worden uw gegevens doorgegeven aan derden?

We kunnen genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens door te geven:

 • in geval van een wettelijke verplichting:
  voor bepaalde diensten zijn de entiteiten van Izeo verplicht informatie door te geven aan officiële instanties (bv. de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de Kruispuntbank van Ondernemingen, ...).
  Hiervoor gelden duidelijke en welomschreven procedures.
 • Indien nodig voor het verlenen van de betrokken diensten:
  Het kan gebeuren dat een verwerking volledig of gedeeltelijk aan een verwerker wordt toevertrouwd. Deze mag uitsluitend handelen op basis van de instructies van Partena en mag uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Binnen de groep Izeo en Partena Professional:
 • Indien u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Wij passen de Europese regelgeving toe met betrekking tot de internationale doorgifte van persoonsgegevens.

Wat doet Izeo om uw gegevens te beschermen?

Izeo past dagelijks een reeks maatregelen toe om de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, zoals:

 • sensibilisering van het personeel over het naleven van zijn contractuele confidentialiteitsverbintenis.
 • beveiliging van de fysieke toegangen.
 • beveiliging op hardwareniveau:
  • de servers worden regelmatig geüpdatet.
  • firewalls, gebaseerd op een multilevelmodel, blokkeren onbevoegd verkeer.
  • access management: onderscheid tussen netwerktoegang en toegang tot applicaties. De medewerkers hebben toegang tot de applicaties in functie van de behoeften van hun werk en de noden van de dienst.Dit vertaalt zich in een intern beleid dat moet worden nageleefd.

Intern: het wijzigen van de rechten en toegang is alleen mogelijk met toestemming van de verantwoordelijken en met inachtneming van de relevante procedures. 

Extern: klanten hebben alleen toegang tot hun eigen gegevens.

 • beveiligd datatransport: al het dataverkeer via het internet wordt versleuteld volgens de huidige standaarden die op de markt beschikbaar zijn.
 • beveiliging tegen virussen en internettoegang: zowel de servers als de desktops en laptops worden beveiligd met de nodige antivirussoftware.
 • garanderen van de continuïteit van de bedrijfsvoering via een meervoudige back-up-policy.

Wat zijn uw rechten en wat moet u doen om ze uit te oefenen?

Recht van inzage

U hebt recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Izeo, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@izeo.be

We bezorgen u de gevraagde informatie binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd. We brengen u dan binnen een maand na ontvangst van het verzoek van deze verlenging op de hoogte.

Bij repetitieve verzoeken behouden we ons het recht voor op basis van hun administratieve kosten een redelijke vergoeding aan te rekenen.

Recht op rectificatie

Als u vaststelt dat uw persoonsgegevens:

 • onjuist zijn
 • onvolledig zijn

dan hebt u het recht om ze te laten rectificeren of aanvullen.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Izeo, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@izeo.be

Vermeld duidelijk welke gegevens gewijzigd of aangevuld moeten worden.

 

 

Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens te vragen.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Izeo, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@izeo.be

Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

Dit recht op gegevenswissing heeft geen absolute gelding en is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen in volgende gevallen:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens en we hebben tijd nodig om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u wilt geen wissing van uw persoonsgegevens maar een beperking van het gebruik ervan;

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Izeo, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@izeo.be

Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens, die door Izeo zijn verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Dit heeft alleen betrekking op gegevens waarvan de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Izeo, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@izeo.be

Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

Het recht op gegevenswissing blijft in elk geval steeds mogelijk.

Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, maar alleen als die verwerking haar rechtsgrondslag vindt in het gerechtvaardigd belang van de werkgever. Er is geen recht van bezwaar voor gegevens verwerkt krachtens een overeenkomst of wettelijke verplichtingen.

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een brief naar Izeo – DPO Office, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@izeo.be

Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

Recht om klacht in te dienen

U hebt steeds het recht een klacht in de dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Izeo een inbreuk maakt op de GDPR.

U vindt hieromtrent meer informatie op de website van de toezichthoudende autoriteit.

Izeo waarborgt niet dat de privacybepalingen op de websites waarnaar op deze site een link is geplaatst, op gelijkwaardige wijze worden nageleefd.

Versie 12/11/2019