WETSONTWERP FISCALE VRIJSTELLING VAN € 6000 PER JAAR VOOR TOEVALLIGE INKOMSTEN

Categorie: 
Stellingname van IZEO

IZEO VERZET ZICH TEGEN DIT ONTWERP EN VRAAGT DAT HET INDIVIDUELE VOORDEEL VAN DEZE VRIJSTELLING OP ZIJN MINST TOT DRIE JAAR ZOU WORDEN BEPERKT.

Brussel, 15 januari 2018

De federale regering werkt aan een wetsontwerp aangaande een nieuwe fiscale vrijstelling van € 6.000 per jaar voor werkkrachten die aanvullende toevallige inkomsten wensen. De vrijstelling zou drie types occasionele inkomsten betreffen: ‘werk voor verenigingen’, ‘diensten van burger tot burger’ en de ‘samenwerkingseconomie’. Het ontwerp ligt nog steeds ter discussie in de Kamer en kan binnen een korte tijdspanne worden goedgekeurd.

IZEO verzet zich niet tegen de invoering van dit stelsel, tenminste wat betreft het gedeelte ‘werk voor verenigingen’. Dit type werk draagt namelijk bij tot de maatschappelijke samenhang. In dit opzicht zou de maatregel een wijdverspreid gebruik officialiseren en transparant maken. De betrokken personen en verenigingen zullen op die manier juridisch veilig staan.

Voor het overige staat IZEO, als interprofessionele beweging die opkomt voor de belangen van Zelfstandigen en KMO Bedrijfsleiders, afkerig tegenover dit project. De reden hiervoor is dat dit stelsel heel veel zelfstandigen zal blootstellen aan de oneerlijke concurrentie van occasionele werkkrachten die van elke vorm van belasting zullen worden vrijgesteld.

Maatregelen die te maken hebben met diensten aan burgers en met de samenwerkingseconomie bevorderen altijd een gevaarlijke en oneerlijke concurrentie ten aanzien van de talrijke zelfstandigen die gerelateerde of zelfs identieke activiteiten beoefenen. IZEO vreest verder voor de omschakeling van bepaalde beroepsactiviteiten naar fiscaal en sociaal vrijgestelde gelijkaardige activiteiten.

Als het principe van deze maatregel wordt goedgekeurd, dan moeten er absoluut veranderingen worden doorgevoerd.

In dit geval vraagt IZEO:

  • Het individuele voordeel van deze vrijstelling te beperken tot drie jaar vanaf de eerste dienstverlening. Als het de bedoeling is om het ondernemerschap te bevorderen, dan heeft de kandidaat ondernemer na drie jaar voldoende inzicht om te weten of hij er een beroepsactiviteit kan van maken. Ofwel stopt hij ermee, ofwel vervoegt hij het algemene stelsel, in hoofd- of in bijberoep.
  • De lijst van de toegestane activiteiten te beperken en kleine werkzaamheden binnen en rond de woning uit deze lijst te schrappen. Deze activiteit vertegenwoordigt namelijk een rechtstreekse vorm van concurrentie met talrijke zelfstandigen die in bouw en tuinaanleg actief zijn.
  • Rekening te houden met het advies van de NAR, die onder andere voorstelt dat de opdrachtgever de dienstverlening zou beperken tot een maximumbedrag: een maximum van €  150 zou kunnen worden voorzien voor talrijke activiteiten die in de lijst voorkomen.
  • De effectieve invoering van deze maatregel te laten afhangen van de operationele beschikbaarheid van het platform waarop de in het raam van de wet gepresteerde diensten zullen moeten worden geregistreerd.

Hoe dan ook vreest IZEO voor een niet te onderschatten budgettaire impact op het sociaal statuut van de Zelfstandigen, ten gevolge van de overgang van bepaalde beroepsactiviteiten naar het nieuwe stelsel. Het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen beklemtoonde in zijn advies van 30 november 2017 dat het Rekenhof, aan de hand van een evaluatie door de FOD Financiën, het mogelijke verlies door dit stelsel op 109 miljoen euro raamt. Het zou in elk geval onaanvaardbaar zijn dat een dergelijk verlies later zou worden gecompenseerd door maatregelen die de zelfstandigen extra belasten via een verhoging van de bijdragen of een vermindering van de dienstverlening.

IZEO Secretaris-Generaal Pierre-Philippe Grignard: “Wij zijn werkelijk gekant tegen dit vrijstellingsprincipe, uitgezonderd voor werk ten gunste van verenigingen. Als de regering op die manier het ondernemerschap wenst te stimuleren, dan moet ze in elk geval het voordeel ervan in de tijd beperken. Anders creëert de regering een soort parallelle economie die ontegensprekelijk schade zal aanrichten die vandaag in ruime mate wordt onderschat – onder meer faillissementen en verloren banen.” 

IZEO

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de ontwikkeling van het ondernemerschap de ganse samenleving ten goede komt, bestaat de voornaamste opdracht van IZEO erin de vrijheid van ondernemen en de zelfstandige ondernemers te verdedigen, met respect voor onze waarden: verantwoordelijkheid, openheid, eerlijkheid en politieke neutraliteit.
Op collectief vlak heeft de interprofessionele werkgeversbeweging IZEO tot taak de Zelfstandigen en KMO Bedrijfsleiders te vertegenwoordigen, hun ontwikkeling te bevorderen, hun belangen te verdedigen en hun eisen te ondersteunen.
IZEO zetelt op federaal niveau in de HRZKMO, evenals in de Sociaaleconomische Raad van het Brusselse Gewest.
Om zijn doelstellingen te bereiken, nam IZEO de vorm aan van een vzw die duizenden zelfstandigen en beroepsverenigingen en -federaties verenigt.