Studentenarbeid : wat zijn de voorwaarden om verminderde sociale bijdragen te genieten?

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

Het aantal tewerkstellingsdagen waarvoor op het loon van de student geen gewone socialezekerheidsbijdragen moeten worden berekend, maar alleen een solidariteitsbijdrage, bedraagt sinds 1 januari 2012 maximaal 50 dagen per kalenderjaar (dit wil zeggen van 1 januari tot 31 december). Dat contingent van 50 arbeidsdagen kan vrij verdeeld worden over het volledige kalenderjaar bij één of meerdere werkgevers. Er geldt trouwens één enkele solidariteitsbijdrage.

Voorwaarden

Om geen gewone socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen op het loon van de eerste 50 arbeidsdagen van een kalenderjaar moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • de student moet tewerkgesteld zijn krachtens een studentenovereenkomst;
  • de student moet tewerkgesteld zijn tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

Bedrag van de solidariteitsbijdrage

Ook al moeten geen gewone socialezekerheidsbijdragen betaald worden voor een student die onder bovenstaande voorwaarden tewerkgesteld is, toch moet de werkgever een solidariteitsbijdrage inhouden op het bedrag van het loon dat hem wordt toegekend. Die bijdrage moet daarna gestort worden binnen dezelfde termijnen als de gewone socialezekerheidsbijdragen aan de RSZ.

De bijdragevoet van de solidariteitsbijdrage zal gelijk zijn aan 8,13% van het bedrag van het brutoloon (5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student).

Gevolgen bij overschrijding van het maximum aantal dagen

De RSZ regelt de overschrijding van het contingent van 50 dagen als volgt.

Wanneer de werkgever een student aanwerft met een studentenovereenkomst, is hij verplicht een specifieke DIMONA-aangifte voor studenten uit te voeren, ongeacht of het contingent van 50 arbeidsdagen overschreden is of niet. In de DIMONA-aangifte moet hij met name het aantal arbeidsdagen per kwartaal vermelden zoals voorzien in de overeenkomst. Als blijkt dat de student meer dan 50 dagen werd aangegeven in de DIMONA tijdens hetzelfde kalenderjaar (bij één of meerdere werkgevers), dan ontvangt de werkgever een (niet-blokkerende) waarschuwing.

Het laatste onderzoek of het contingent van 50 arbeidsdagen al dan niet overschreden is, gebeurt in ieder geval op het niveau van de DmfA (multifunctionele aangifte). Daarbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een overschrijding bij dezelfde werkgever of bij een andere werkgever.

Overschrijding van het contingent van 50 arbeidsdagen bij een andere werkgever

Er moet in de eerste plaats bepaald worden bij welke werkgever het contingent van 50 arbeidsdagen overschreden wordt. Daarbij moet niet gekeken worden naar de datum van de daadwerkelijke tewerkstelling van de student, maar naar de datum waarop de DIMONA-aangifte werd uitgevoerd!

Als een werkgever een DIMONA-aangifte indient en het contingent van 50 arbeidsdagen overschreden blijkt wegens vroegere DIMONA-aangiftes van andere werkgevers, dan ontvangt hij in het ontvangstbewijs van de DIMONA-aangifte een (niet-blokkerende) waarschuwing in verband met het aantal dagen van overschrijding.

De werkgever bij wie de overschrijding gebeurde, zal in de DmfA alle prestaties die bij hem verricht werden kunnen aangeven als prestaties 'student/solidariteitsbijdrage'. Er zal echter alleen op het loon voor de dagen die vallen binnen de eerste 50 dagen van het contingent een solidariteitsbijdrage berekend moeten worden. Op het loon voor de overschrijdingsdagen van het contingent zullen gewone bijdragen berekend moeten worden.

Overschrijding van het contingent van 50 arbeidsdagen bij dezelfde werkgever

Als een werkgever in de DIMONA meer dan 50 arbeidsdagen aangeeft, dan wordt hij in het ontvangstbewijs van de DIMONA-aangifte verwittigd dat het contingent van 50 arbeidsdagen overschreden is.

Als de werkgever daarna, op DmfA-niveau, alle arbeidsdagen (de eerste 50 dagen + de dagen van overschrijding) aangeeft als prestaties 'student/solidariteitsbijdrage', dan zal de student gewone bijdragen moeten betalen voor al zijn arbeidsdagen.

Geeft de werkgever daarentegen, op DmfA-niveau, alleen de eerste 50 dagen aan als prestaties 'student/solidariteitsbijdrage' en de overschrijdingsdagen als prestaties 'gewone werknemer/gewone bijdragen', dan zullen alleen op het loon voor de dagen van overschrijding gewone bijdragen berekend worden.

Informatie over het contingent van 50 arbeidsdagen

Als de werkgever een student aanwerft met een studentenovereenkomst, is hij verplicht een specifieke DIMONA-aangifte voor studenten uit te voeren. Daarin moet hij met name het aantal dagen tewerkstelling per kwartaal vermelden zoals voorzien in de studentenovereenkomst. Dit gegeven vormt de basis van een teller voor het contingent van 50 dagen. De student kan die raadplegen via de onlinetoepassing 'student@work50days', die beschikbaar is op de website https://www.mysocialsecurity.be/student/.

In de praktijk kan de student inloggen met zijn elektronische identiteitskaart of een token. Aan de hand van de toepassing kan hij het resterend aantal dagen van het contingent van 50 dagen raadplegen, de gewerkte periodes bekijken zoals voorzien in de studentenovereenkomst die gesloten werd met één of meerdere werkgevers en het saldo van de arbeidsdagen nakijken (dagen voorzien in de studentenovereenkomst(en), al gewerkte en nog te werken dagen).

Via deze toepassing kan de student ook een attest afdrukken voor een potentiële werkgever, met vermelding van het resterend aantal dagen in het contingent van 50 dagen op een bepaalde datum. Met dat attest kan de werkgever kennisnemen van het aantal dagen tewerkstelling waarover hij nog kan beschikken binnen de grenzen van het contingent van 50 dagen vóór hij een studentenovereenkomst sluit met de jongere. Op het attest is trouwens een code vermeld waarmee de werkgever kan inloggen op de teller van de student om het aantal resterende dagen op het tijdstip van de raadpleging te kennen.

Download de studentenovereenkomst!

Geschreven door : Catherine Legardien - Legal Department – Partena HR