Overzicht van de getroffen maatregelen in verband met de Covid-19 crisis.

Categorie: 
Advies om uw KMO te besturen

Update 24/03

 • Steunmaatregelen voor zelfstandige in bijberoep en voor actieve gepensioneerde zelfstandige

 • Hinderpremie voor kappers

Beste ondernemers, beste leden,

Naar aanleiding van de crisis door het Coronavirus, heeft de Nationale Veiligheidsraad radicale maar heel noodzakelijke maatregelen getroffen voor het welzijn van iedereen. Het doel is uiteraard om de uitbarsting van de pandemie te vermijden en zo goed mogelijk de gezondheidstoestand van de burgers te waarborgen.

De gevolgen voor de economische activiteit zullen extreem zwaar zijn. Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij deze ongeziene situatie.

U bent zelf ziek

Als ondernemer heeft u talrijke contacten en is het niet onmogelijk dat u het Coronavirus oploopt. In dat geval bent u arbeidsongeschikt en heeft u vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen ziek bent. Contacteer zo snel mogelijk uw dokter want de uitkering wordt ten vroegste betaald vanaf de datum waarop uw dokter het bewijs levert van uw arbeidsongeschiktheid.

Neem vervolgens contact op met uw ziekenfonds dat belast is met de uitbetaling van deze uitkering.

Uw inkomsten dalen of u kan uw zelfstandige activiteit niet meer uitoefenen

Bent u niet ziek, dan kan u ook nevenschade ondervinden van het coronavirus. Het is dan ook mogelijk dat u een preventieve quarantaine moet ondergaan of dat u tijdelijk niet meer kan terugkeren uit het buitenland zodat u verplicht bent uw zelfstandige activiteit te onderbreken. Er kan ook een impact zijn op het aantal klanten, waardoor uw omzetcijfer daalt. Ook voor deze situaties heeft de overheid een aantal maatregelen getroffen.

Vermindering van inkomsten

Uw huidige inkomsten zijn lager dan de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen 2020? In dat geval kan u een vermindering van sociale bijdragen aanvragen. In dat geval moet u aantonen dat u lijdt onder de gevolgen van het Coronavirus en dat uw geschatte beroepsinkomsten lager zijn dan één van de wettelijke drempels.

Neem contact op met uw sociale verzekeringsfonds.

Uitstel

U kan uitstel van betaling aanvragen voor de eerste twee betalingen van 2020.  Dien uw aanvraag in vóór 15 juni 2020 !

Stuur een e-mail naar uw sociaal verzekeringsfonds met de volgende informatie :

 • Aanvraag uitstel van betaling Coronavirus
 • Uw naam, voornaam en woonplaats
 • Uw nationaal nummer
 • Uw ondernemingsnummer, de naam en de zetel van uw onderneming
 • De sector waarin uw vennootschap actief is

Belangrijk : voeg een bewijsstuk toe dat aantoont dat u lijdt onder de gevolgen van het Coronavirus, bv. een bewijs dat uw omzetcijfer gedaald is. Is uw aanvraag volledig? Dan kan u genieten van één jaar uitstel om uw bijdragen te betalen.
Zorg ervoor dat de bijdragen voor het eerste kwartaal ten laatste op 31 maart 2021 op onze rekening gestort zijn. De bijdragen voor het tweede kwartaal moeten ten laatste gestort zijn op 30 juni 2021.

Opgelet, deze maatregel is niet geldig voor kwartalen die u al heeft betaald of voor een regularisatie.

Vrijstelling

Update 20/03

Ingevolge de impact van de crisis van de coronavirus, werden verschillende maatregelen genomen betreffende de aanvragen van vrijstelling van de sociale bijdragen :

 • Een vereenvoudigd aanvraagformulier voor het indienen van een aanvraag om vrijstelling voor het 1ste kwartaal van 2020 (ingevolge de impact van de crisis van de viruscorona) mag voorlopig gebruikt worden.
 • De hierboven aangehaalde aanvraagformulieren mogen, ten uitzonderlijke titel, eveneens ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds per gewone brief of per elektronische briefwisseling.
 • Ten uitzonderlijke titel en tijdelijk moeten de starters niet onderworpen geweest zijn gedurende ten minste 4 opeenvolgende en verlopen burgerlijke kwartalen alvorens een geldige en ontvankelijke aanvraag om vrijstelling (in het kader van de crisis van de coronavirus) te mogen indienen. De nieuwe zelfstandigen (starters) hebben dus de mogelijkheid om “onmiddellijk” een aanvraag om vrijstelling, zoals hiervoor hernomen, in te dienen

U mag deze vrijstelling aanvragen :

Opgelet, deze maatregel is enkel van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep en voor de meewerkende partners maxi statuut.

Overbruggingsrecht

Update 20/03

De Commissie Sociale Zaken heeft op dinsdag 17 maart de wettekst goedgekeurd op basis waarvan bijkomende steunmaatregelen werden genomen ten gunste van zelfstandigen die gedwongen zijn om hun activiteit te onderbreken (3e pijler overbruggingsrecht) wegens het coronavirus COVID 19.

Het overbruggingsrecht (= gedwongen onderbreking) binnen het kader van deze tijdelijke crisismaatregelen, zal toegekend worden voor de maanden maart en april 2020.

Voor de toepassing van deze maatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee activiteiten:

 1. Zelfstandigen wiens activiteit beperkt of verboden wordt binnen het kader van deze dringende gezondheidsmaatregelen, genomen om de strijd aan te gaan tegen de verspreiding van het virus, hebben automatisch recht op de overbruggingsuitkering (hetzij 2 x 1.291,69 euro OF 1.614,10 euro indien er personen ten laste zijn). Voor deze activiteitssectoren speelt het geen rol of deze onderbreking volledig of gedeeltelijk is. Voor deze zelfstandigen is geen enkele minimumduur van de onderbreking vereist.
 2. Zelfstandigen die tijdens deze maanden gedwongen zijn hun activiteit voor minstens 7 opeenvolgende dagen te onderbreken, kunnen aanspraak maken op de volledige financiële uitkering voor de maanden maart en april 2020. Hiervoor moet de onderbreking wel volledig zijn.

Opgelet, deze maatregel is enkel van toepassing voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende partners met een maxistatuut.

Er werden ook tijdelijke maatregelen ter versoepeling van de toekenningsvoorwaarden van het overbruggingsrecht genomen.

De andere voorwaarden met betrekking tot de toekenning van het overbruggingsrecht blijven ongewijzigd.

Deze maatregel geldt alleen voor de zelfstandigen in hoofdberoep en de echtgenote helpers met maxi statuut.

Andere steunmaatregelen?

U kan een beroep doen op een ganse reeks steunmaatregelen op economisch en fiscaal vlak en op vlak van de RSZ. Op u te helpen, heeft Partena Professional een FAQ opgemaakt om zo snel en zo goed mogelijk al uw vragen te beantwoorden. Klik hier om deze FAQ te consulteren.

Getroffen maatregelen door de regio’s

Voor bijkomende informatie, kunt u op volgende site terecht :

Hierbij een overzicht van de bijkomende informatie ivm coronavirus :

Het Rijksinstituut van de Zelfstandigen stelt een Callcenter ter beschikking om te antwoorden op alle vragen over de rechten en de maatregelen die werden ingesteld door de federale regering, zoals de vrijstelling, het uitstel of de vermindering van de sociale bijdragen, het kunnen genieten van een vervangingsinkomen, alsook fiscale maatregelen en maatregelen voor economische werkloosheid.

Dit callcenter is beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 20u, via het gratis nummer 0800/12.018.

IZEO blijft aan uw zijde staan om u te helpen om zo goed mogelijk de economische impact van deze gezondheidscrisis te doorstaan.

UPDATE 18/03_17U45

Wat gebeurt er als ik mijn sociale bijdragen vanaf het 1ste kwartaal van 2020 of mijn verschuldigde regularisatiebijdragen niet op tijd kan betalen?

Als onderdeel van een uitzonderlijke maatregel machtigt de regering de sociaal verzekeringsfondsen om geen verhogingen te vorderen na een aanvraag uitstel van betaling van de verschuldigde bijdragen op 31.03.2020.

De Sociale Verzekeringsfondsen kunnen op eigen initiatief de kwijtschelding van deze verhogingen aanvragen bij het RSVZ.
Het RSVZ zal deze dan automatisch toekennen.

Hou er rekening mee dat de bijdragen voor het 1ste kwartaal 2020 en/of regularisatiebijdragen die verstreken zijn op 31.03.2020, daarom uiterlijk op 30.06.2020 moeten zijn betaald.
Na deze datum worden de driemaandelijkse verhogingen van 3% opnieuw berekend.

UPDATE 20/03/20_15.00

Brussel

Getroffen maatregelen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

 • Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende sectoren:
  • Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
  • Logies (NACE-code 55);
  • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en
  • aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
  • De kleinhandel, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de krantenwinkels; de tankstations en leveranciers van brandstoffen.
  • Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93)
  • De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen zo snel mogelijk op deze informatiepagina worden gecommuniceerd. 
 • Een eenmalige premie van 2.000 euro voor de kapperszaken (NACE-code 96.021). De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen zo snel mogelijk op deze informatiepagina worden gecommuniceerd. 
 • Het Brussels Gewest schort de betaling van de city taks af voor het eerste semester van 2020 op. 
 • Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro;
 • Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:
  • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
  • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen. 
 • Moratorium op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren; 
 • Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector; 
 • Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro. 
 • Voor de taxisector : voor 2020 wordt afgezien van de belasting op de exploitatie van taxi’s of van voertuigen met chauffeur. 
 • Voor de sociale economie en voor de dienstencheques: de Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie en de dienstenchequesector. De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen. 
 • In een geharmoniseerd federaal kader blijft de storting van de gewestelijke tussenkomst behouden, hetzij 14,60€ per uur, al dan niet gepresteerd. Hiermee kan het loon van de huishoudhulpen worden betaald voor zover de ondernemingen niet tot economische werkloosheid zijn overgegaan en wordt de sector ondersteund. Aan deze maatregel wordt 20 miljoen euro besteed. Ze is echter alleen haalbaar als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen. 
 • Voor de buitenlandse handel: hub.brussels krijgt de opdracht om de gevolgen van het Covid19-virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder voor de sterk bedreigde sectoren regelmatig op te volgen. Er wordt nauw samengewerkt met de private actoren. Naar aanleiding van de afgelasting van buitenlandse missies (grote beurzen, missies in risicogebieden) neemt hub.brussels individueel contact op met de bedrijven om hen duidelijke uitleg te verschaffen over de technische details (informatie over de afgelasting, uitleg over de manier waarop hun kosten terugbetaald kunnen worden, enz.). Afhankelijk van de evolutie van de toestand zal hub.brussels alternatieve voorstellen voor de afgelaste missies formuleren. 

Bron : 1819.brussels.

Overzicht van al de  maatregelen zijn op de website van 1819.

Vlaanderen

Hierbij de Vlaamse steunmaatregelen :

 • Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies
 • Uitstel betaling onroerende voorheffing en verkeersbelasting

Bron : Vlaio (Vlaanderen Agenschap Innoveren & Ondernemen)

Overzicht van al de maatregelen zijn op de website van Vlaio

Fod Financien

Voor schulden ivm :

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

kan er of een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten, een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling aangevraagd worden.

Het aanvraag formulier is online.

VRIJSTELLING VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN - Zie hier boven

Overbruggingsrecht - zie bovenaan

Update 24/03

Steunmaatregelen voor zelfstandige in bijberoep en voor actieve gepensioneerde zelfstandige.

U bent zelfstandige in bijberoep

De steun heeft betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden)  of uitstel

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020         
  Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
  In geval van verwachte inkomsten lager dan 1.548,18 euro, is de zelfstandige in bijberoep geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.

U bent actieve gepensioneerde zelfstandige

De steun heeft betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdragen tot nul herleiden) of uitstel

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020         
  Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020.
  In geval van verwachte inkomsten lager dan 3.096,36 euro, is de actieve gepensioneerde zelfstandige geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2
  Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.

Hinderpremie voor kappers

De kappers zijn nu ook verplicht om volledig te sluiten.  Ze hebben dus ook recht op de premie van 4.000 euro om te vermijden dat ze in zware financiële problemen komen, net zoals alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten naar aanleiding van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Een onderneming kan voor maximaal 5 exploitatiezetels een premie krijgen op voorwaarde dat er in de bijkomende exploitatiezetels minstens 1 voltijdse werknemer tewerkgesteld is.

De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal binnenkort beschikbaar zijn. Wil je deze info zodra beschikbaar in je mailbox ontvangen, surf naar: https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie en laat uw gegevens daar achter.

Bron : persmededeling  - KABINET VAN DE viceMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw HILDE CREVITS