Nieuwe bepalingen voor de horeca

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

De Ministerraad van afgelopen vrijdag, 12 juli 2013, was bijzonder vruchtbaar voor de horeca. Finaal werden 2 voorontwerpen van wet en 2 ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd.

Hieronder geven we een kort overzicht van de nieuwe bepalingen.

De werkgeversbijdragen worden verlaagd

Op voorwaarde dat de werkgever niet meer dan 50 werknemers tewerkstelt en de werkgever de aanwezigheid registreert via een gecertificeerde kassa, kan de werkgever uit de horeca genieten van een forfaitaire vermindering op de patronale bijdragen.

De forfaitaire vermindering bedraagt 500 euro per kwartaal en per werknemer. Voor werknemers jonger dan 26 jaar wordt de bijdragevermindering verhoogd tot 800 euro.

Uitsluitend voltijdse werknemers komen in aanmerking voor deze vermindering. De vermindering is niet van toepassing op deeltijdse werknemers. De vermindering is bovendien beperkt tot 5 werknemers.

 Het voorontwerp van wet wordt momenteel voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State.

Gelegenheidsarbeid in de horeca

De gelegenheidsarbeid in de horeca wordt grondig herzien vanuit zowel fiscaal als sociaal oogpunt.

Sociaal

Gedurende maximaal 100 dagen zal de werkgever uit de horeca beroep kunnen doen op gelegenheidsarbeid aan het “goedkope tarief”. Terwijl de gelegenheidswerknemer slechts gedurende ten hoogste 50 dagen onder het gunstige statuut mogen werken.

De sociale bijdragen worden berekend op 7,50 euro per uur of 45 euro per dag.

De bestaande definitie van gelegenheidswerknemer blijft behouden.

Fiscaal

De gelegenheidswerknemers in de horeca zullen in de toekomst op voorhand perfect weten hoeveel zij netto zullen bijverdienen. De inkomsten als gelegenheidswerknemer in de horeca worden onderworpen aan een forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 33%.

De gelegenheidsarbeid in de horeca zal vrij cumuleerbaar zijn met de arbeid als student.

Deze wijzigingen zijn niet gebonden aan de invoering van de gecertificeerde kassa en zullen ten laatste op 1 oktober 2013 in werking treden.

Geschreven door : Filip Borgers - Legal Department – Partena HR