Nieuw vanaf 1 juli : Afschaffing van de carenzdagen voor zelfstandige werkkrachten

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

Het sociaal statuut van zelfstandigen zet weer een stap voorwaarts, de wetsgeving om carenzdagen voor zelfstandigen af te schaffen treedt in werking op 1 juli !

In 1971 werd een ziektekostenverzekering voor zelfstandigen opgericht. Toen bedroeg de wachttijd drie maanden – en het is lange tijd zo gebleven. Pas vanaf de vierde maand begon de zelfstandige een (bovendien zeer lage) vergoeding te ontvangen. Deze wachttijd werd vervolgens ingekort tot één maand. Dit gebeurde in januari 2018. En vanaf 1 juli 2019 worden de carenzdagen afgeschaft. De zelfstandige wordt dan vanaf de eerste ziektedag vergoed, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid ten minste acht dagen duurt (aan de hand van de datum van het certificaat van arbeidsongeschiktheid, vermeld op het medisch attest van de behandelende arts).

De afschaffing van deze wachttijd vloeit voort uit een wetsontwerp dat werd goedgekeurd om de discriminatie tussen zelfstandigen en loontrekkenden te verminderen. De vergoeding van loontrekkenden wordt immers vanaf de eerste dag van het ziekteverlof gegarandeerd.

Dit is dus het einde van de 14 ziektedagen zonder vergoeding waardoor een zelfstandige tot de 15e dag moest wachten om een dagelijkse uitkering te ontvangen.

Er zal een controlesysteem worden opgezet om misbruik te voorkomen.

Deze maatregel is niet alleen het einde van de discriminatie, maar ook een kwestie van volksgezondheid: momenteel blijven acht van de tien zelfstandigen verder werken wanneer ze ziek zijn.

Wat moet u als zelfstandige doen als u niet in staat bent om te werken?

Hebt u een ongeval of wordt u ziek waardoor u langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt bent? Dan raadpleegt u best de arts al op de eerste dag. Vraag hem om een attest van arbeidsongeschiktheid in te vullen (een gewoon medisch attest is niet voldoende). De datum van ondertekening van het attest door de arts bepaalt het begin van uw arbeidsongeschiktheid.

Stuur dit certificaat binnen de zeven dagen per post (en liefst per aangetekende brief) naar uw ziekenfonds.

Het bedrag van de dagelijkse uitkering die u van de mutualiteit ontvangt, is afhankelijk van uw gezinssituatie:

Gezinssituatie van de houder

Dagelijks forfait

met gezinslast

60,26 €

alleenstaand

47,89 €

samenwonend

36,47 €