Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert zijn parkeerplan in !

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

Het Gewest stelt zijn nieuw Gewestelijk Parkeerbeleidsplan voor. IZEO verheugt zich om de harmonisering van het parkeerbeleid maar stelt zich vragen bij de toepassing ervan, bij gebrek aan geloofwaardige alternatieven en toereikende absorptiecapaciteit naast de openbare weg.

Op 15 juli 2013 is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in een buitengewone Ministerraad bijeen gekomen om de knoop door te hakken over de wijze waarop in Brussel voortaan geparkeerd wordt. Met dit eerste Gewestelijk Parkeerbeleidsplan geeft de Regering concrete invulling aan de harmonisering van het parkeren in heel het Gewest. Ze zet daarmee een belangrijke stap voor de mobiliteit van de Brusselaars.

Dit eerste Gewestelijk Parkeerbeleidsplan is de concrete uiting van het engagement van de Brusselse Regering om een gewestelijk parkeerbeleid vast te leggen ten dienste van een betere mobiliteit en een grotere aantrekkelijkheid van het Gewest. Het plan is het resultaat van nauwe samenwerking met de gemeenten en talloze stakeholders rond deze ambitie. Het krijgt vandaag, op 15 juli 2013 definitieve vorm met deze goedkeuring in tweede lezing.

Het plan omschrijft verschillende gewestelijke parkeerzones en parkeerkaarten die het mogelijk maken tegemoet te komen aan de behoeften van omwonenden en toch de wijken toegankelijk te houden voor een aantal beroepscategorieën, zoals de diensten voor medische thuiszorg, leerkrachten en zelfstandigen.

Concreet schaft iedere Brusselaar die woont in het Gewest zich in het vervolg een jaarlijkse parkeerkaart aan voor een bodemprijs van 5 euro. Met deze kaart kan iedere Brusselse burger parkeren binnen een straal van 1,5 km² rond zijn wettelijke woonplaats. Een Brusselaar die dichtbij de grens van zijn gemeente woont, kan dus vlot parkeren in een zone die een deel van beide gemeenten beslaat. Een gezin met twee auto’s kan voor 50 euro een tweede kaart aankopen. Indien de gemeente een derde bewonerskaart voorziet, bedraagt de uitgave ervan 200 euro per bijkomende kaart.

De Regering vond het belangrijk bij te dragen tot het comfort van een aantal categorieën van mensen die beroepshalve hun auto nodig hebben. Daarbij denkt zij bijvoorbeeld aan belangrijke beroepscategorieën die niet onmiddellijk behoren tot de urgentiediensten (dokters, dierenartsen, thuishulp, kinesitherapeuten, thuisverpleging e.d.). Zij schaffen zich voor 75 euro een kaart aan die een jaar lang voor het hele Gewest geldig is.

Leerkrachten en het crèchepersoneel kunnen voor hetzelfde bedrag parkeren nabij hun werkplek. Voor deze laatste beroepsgroep geldt geen beperking qua aantal kaarten per instelling om niemand te benadelen.

Er zijn ook uitzonderingen voorzien voor beroepen zoals elektriciens, verwarmingstechnici en loodgieters. Zij mogen drie uur lang parkeren in de sector waar ze een interventie verrichten.

De Regering gaat voor haar beslissing uit van een telling uit 2004/2005 voor het hele Brusselse hoofdstedelijke grondgebied. Uit dat onderzoek bleek dat het Gewest over 293.057 parkeerplaatsen beschikte. Daarvan was slechts een klein deel gereglementeerd (blauwe zone, rode zone…). De Regering stelt zich tot doel het aantal gereglementeerde plaatsen op gewestelijk vlak geleidelijk te verhogen tot 16% tegen 2018. Een aantal gemeenten zal dat cijfer mogen overschrijden op voorwaarde dat andere gemeenten dat aanbod compenseren.

Daarnaast heeft de Regering beslist automatisch alle parkeerplaatsen op de openbare weg die verdwijnen te compenseren met nieuwe plaatsen elders (openbare of privé-parkings).

"Met de goedkeuring van dit plan zorgen we voor het eerst voor een harmonisering van het Brusselse parkeerbeleid. Alle parkeerders kunnen voortaan rekenen op een faire en gelijke behandeling. Het is nu aan de gemeenten om via gemeentelijke parkeeractieplannen invulling te geven aan dit gewestelijke parkeerbeleidsplan. Deze werkwijze garandeert eenheid in verscheidenheid én een betere mobiliteit in het hele Gewest." aldus Brigitte Grouwels.

« De goedkeuring in tweede lezing van dit parkeerplan is een eerste grote stap in de regionalisering van de mobiliteit in Brussel. Wij hebben ons als doel gesteld de regels te harmoniseren op het hele grondgebied van het Gewest voor een billijker en een efficiënter beleid ten voordele van de Brusselaars », sloot Rudi Vervoort hierbij aan.

Met deze goedkeuring in tweede lezing is de Regering op schema voor de definitieve goedkeuring van het parkeerbeleidsplan. Het plan moet in werking treden op 1 januari 2014.

Bron : www.beci.be