Een akkoord over een eengemaakt statuut voor arbeiders en bedienden werd net bereikt!

Categorie: 
Stellingname van IZEO

Iedereen weet ondertussen dat de sociale partners tegen maandag 8 juli een oplossing voor het probleem van het eengemaakt statuut moesten vinden.

Vandaag vrijdag 5 juli werd onder de sociale partners een akkoord bereikt.
Dit akkoord zal aan de Kern worden voorgelegd, en meer bepaald aan Minister van Werk Monica De Coninck. Het zal ook door de achterban van de vakbonden moeten worden gevalideerd.

IZEO verheugt zich om dit akkoord dat op het nippertje voor de vervaldag van 8 juli werd gesloten. Indien dit niet mogelijk was gebleken, zouden de werkgevers in juridische onzekerheid verkeren, een bijzonder hachelijke situatie in deze context van de economische crisis.

In de eerstkomende dagen houden we u zeker op de hoogte van de inhoud van het akkoord.