De zelfstandigen van sommige sectoren in crisis (alle landbouwsectoren en de Brusselse buurthandel en horeca) zullen faciliteiten krijgen om hun sociale bijdragen aan te passen

Categorie: 
Sociaal-juridische informatie

Voortaan zal het mogelijk zijn om te erkennen dat sommige sectoren “in crisis” verkeren. De zelfstandigen uit deze sectoren zullen dan ook bepaalde faciliteiten krijgen voor de betaling van hun sociale bijdragen. Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, heeft beslist dat alle landbouwsectoren en de Brusselse buurthandel en horeca erkend worden als “sector in crisis”. 

Minister Borsus zei het volgende: “We moeten rekening houden met de werkelijkheid die door de sectoren op het terrein wordt beleefd. Hoewel het natuurlijk gaat om volledig verschillende situaties, is het belangrijk dat wij onze landbouwers ondersteunen. Zij zijn het slachtoffer van een crisis zonder voorgaande, net als de Brusselse winkeliers en restaurant-, café- en hoteluitbaters, die enorm getroffen worden door een reëel verlies aan inkomsten, en behoren dus tot de onrechtstreekse slachtoffers van de dramatische situatie. We moeten deze zelfstandigen de mogelijkheid geven om snel hun sociale bijdragen aan te passen aan hun economische realiteit”.  

De afgelopen maanden hebben de Brusselse buurthandel en horeca, alsook de landbouwsector het voorwerp uitgemaakt van specifieke crisismaatregelen inzake sociale bijdragen. Het ging tot dusver hoofdzakelijk om het uitstellen van de vervaldag, zonder verhogingen of interesten. 

Een eerste nieuwigheid bestaat erin dat deze maatregel voortaan zal worden uitgebreid naar de eerste kwartalen van 2016 voor de Brusselse buurthandel en horeca naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart.

Een tweede nieuwigheid is dat in diezelfde sectoren de zelfstandigen voortaan ook faciliteiten zullen kunnen genieten voor een verlaging van hun voorlopige bijdragen. De zelfstandigen van wie de inkomsten sterk gedaald zijn, zullen eenvoudiger een beroep kunnen doen op deze mogelijkheid die voorzien is in het kader van de nieuwe berekening van sociale bijdragen die van kracht is sinds 2015.

De nieuwe voorziening heeft tot doel te erkennen dat sommige sectoren in crisis verkeren en dat de zelfstandigen die actief zijn in deze sectoren niet meer moeten aantonen dat hun sector in crisis is in het kader van de aanpassing van hun sociale bijdragen. 

Voor de zelfstandigen die hoofdzakelijk actief zijn in één van deze sectoren, zal voor een verlaging van hun voorlopige bijdrage slechts één objectief element worden gevraagd (en geen twee zoals voorzien in de algemene procedure). Dit unieke objectieve element zal betrekking hebben op de daling van de inkomsten die deze zelfstandigen verwachten voor het jaar: laatste BTW-aangiftes, aantonen van een daling van de prijzen… Met andere woorden, het behoren tot een sector in crisis zal voor hen automatisch het tweede objectieve element zijn dat normaal gezien vereist is om het dossier volledig te maken.  

De laatste nieuwigheid bestaat erin dat de sociale verzekeringsfondsen gesensibiliseerd werden voor de moeilijkheden inzake het ramen van de belastbare inkomsten voor de zelfstandigen die in het kader van de personenbelasting onderworpen zijn aan het forfaitair regime. Zij zullen voortaan de procedure voor de verlaging van de voorlopige bijdragen pragmatisch toepassen.  En de risico’s op het betalen van verhogingen in geval van forfaits die uiteindelijk hoger zijn, worden verminderd: deze zelfstandigen zullen deze ramingsmoeilijkheden kunnen inroepen om de annulering van de verhogingen te vragen. In de praktijk heeft dit vooral betrekking op de landbouwers.   

Het arsenaal aan maatregelen ten voordele van de zelfstandigen in de landbouwsector ziet er voortaan als volgt uit:

 • Erkenning als sector in crisis; (NIEUW)
 • Vereenvoudiging van de vrijstellingsaanvragen voor de bijdragen tot het 2de kwartaal van 2016;
 • Uitstel van de vervaldag met een jaar zonder verhogingen of interesten voor de bijdragen tot het 2de kwartaal van 2016;
 • Faciliteiten voor het aantonen van de daling van de inkomsten voor het verkrijgen van een verlaging van de voorlopige bijdragen (NIEUW)
 • Inaanmerkingneming en versoepeling ten aanzien van de zelfstandigen die voor de personenbelasting onderworpen zijn aan het forfaitair regime. (NIEUW)

Het arsenaal aan maatregelen ten voordele van de zelfstandigen in de Brusselse buurthandel en horeca ziet er als volgt uit:

 • Erkenning als sector in crisis; (NIEUW)
 • Vereenvoudiging van de vrijstellingsaanvragen voor de bijdrage van het 4de kwartaal van 2015;
 • Vereenvoudiging van de vrijstellingsaanvragen voor de twee eerste kwartalen van 2016; (NIEUW)
 • Uitstel van de vervaldag met een jaar zonder verhogingen of interesten voor de bijdrage van het laatste kwartaal van 2015;
 • Uitstel van de vervaldag met een jaar zonder verhogingen of interesten voor de bijdragen tot het 2de kwartaal van 2016 (NIEUW)
 • Faciliteiten voor het aantonen van de daling van de inkomsten voor het verkrijgen van een verlaging van de voorlopige bijdragen (NIEUW)

Deze voorziening zal eind 2016 worden geëvalueerd.